Логитип newsgood.info

На Хмельниччині підліток розповсюджував дитячу порнографію через месенджер Telegram

17.12.2021 17:10

Хмель-ницькою об-ласною про-ку-ра-ту-рою до су-ду ске-ро-ва-но об-ви-ну-валь-ний акт за фак-том роз-повсюд-ження ди-тя-чої пор-ногра-фії у ме-ре-жі Ін-тернет (ч.ч. 3-5 ст. 301 Кри-мі-наль-но-го ко-де

На Хмельниччині підліток розповсюджував дитячу порнографію через месенджер Telegram - фото

Хмель-ницькою об-ласною про-ку-ра-ту-рою до су-ду ске-ро-ва-но об-ви-ну-валь-ний акт за фак-том роз-повсюд-ження ди-тя-чої пор-ногра-фії у ме-ре-жі Ін-тернет (ч.ч. 3-5 ст. 301 Кри-мі-наль-но-го ко-дек-су Ук-ра-їни в ре-дак-ції від 30.12.2020).

За да-ни-ми слідс-тва, не-пов-но-літ-ній ска-чу-вав за-бо-ро-не-ні фо-то-та ві-де-ома-те-рі-али на зак-ри-тих те-ма-тич-них фо-ру-мах.

Для роз-повсюд-ження пор-ногра-фії він ви-ко-рис-то-ву-вав ме-сен-джер Telegram. Під час об-шу-ків у його осе-лі пра-во-охо-рон-ці ви-лу-чи-ли комп’ютер та мо-біль-ний те-ле-фон, на яких зна-хо-ди-лись до-ка-зи його при-чет-ності до зло-чи-ну.

До-су-ве роз-слі-ду-ван-ня у кри-мі-наль-но-му про-вад-женні здій-сню-ва-лось слід-чи-ми ГУНП в Хмель-ницькій об-ласті спіль-но з пра-ців-ни-ка-ми кі-бер-по-лі-ції.

Читайте также


Новости раздела

Популярные